Малий прикордонний рух України з Польщею буде відновлено 2 серпня

Дію угоди про малий прикордонний рух України з Польщею буде відновлено 2 серпня.

Про це УНІАН повідомила речник Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца.

Ìåæãîñóäàðñòâåííûé àâòîìîáèëüíûé ïóíêò ïðîïóñêà "Áà÷åâñê" (Ñóìñêàÿ îáë.) íà óêðàèíñêî-ðîññèéñêîé ãðàíèöå, â ÷åòâåðã, 14 íîÿáðÿ 2013 ã. Ñ 12 íîÿáðÿ íà ó÷àñòêå ðîññèéñêî-óêðàèíñêîé ãðàíèöû òàìîæåííûå îðãàíû Ðîññèè íà÷àëè ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷åíèþ ñîáëþäåíèÿ òðàíçèòà òîâàðîâ, ââîçèìûõ íà òåððèòîðèþ Òàìîæåííîãî ñîþçà. Ñåé÷àñ ñâîåé î÷åðåäè íà âûåçä â ïóíêòå ïðîïóñêà "Áà÷åâñê" è íà ïîäúåçäå ê íåìó îæèäàþò îêîëî 120 ãðóçîâèêîâ. Îñòàëüíûå ïóíêòû ïðîïóñêà ðàáîòàþò â øòàòíîì ðåæèìå.  îáùåì, çà ñ÷åò ïðèíÿòûõ ìåð ïî ìèíèìèçàöèè ïîñëåäñòâèé ñêîïëåíèÿ àâòîòðàíñïîðòà, â òå÷åíèå ñóòîê â ïóíêòå ïðîïóñêà "Áà÷åâñê" îôîðìëåíî íà âûåçä áîëåå 300 ãðóçîâèêîâ. Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîãðàíè÷íàÿ ñëóæáà Óêðàèíû óñèëèëà ïîãðàíè÷íûé êîíòðîëü çà ñ÷åò äîïîëíèòåëüíûõ íàðÿäîâ, îðãàíèçîâàëà âçàèìîäåéñòâèå ñî ñìåæíûìè ñëóæáàìè, ïîäðàçäåëåíèÿìè Ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû Óêðàèíû ïî ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì, îáëãîñàäìèíèñòðàöèÿìè è îáëàñòíûìè óïðàâëåíèÿìè ÃÀÈ. Ôîòî Âëàäèìèðà Ãîíòàðà / ÓÍÈÀÍ

“За інформацією МЗС Польщі, призупинення дії угоди (про малий прикордонний рух – УНІАН) пов’язано з проведенням самміту НАТО у Варшаві та світовими днями молоді, які відбудуться наприкінці липня в Кракові. Дію угоди про малий прикордонний рух буде відновлено з 2 серпня”, – сказала вона. Як повідомляв УНІАН, Польща поінформувала про призупинення з 4 липня малого прикордонного руху з Україною.

Слідкуйте за новинами у Телеграм

Підписуйтеся на нашу сторінку у Facebook

РЕКЛАМА:

Джерело.