“Ви­ки­ну­ла у стіч­ну ка­на­ву своє но­во­на­род­же­не не­мов­ля…”: Хмельницьк сколихнув страшний вчинок 19-річної дівчини

Пра­ців­ни­ки Ше­пе­тівсь­ко­го від­ді­лу по­лі­ції роз­шу­ка­ли мо­ло­ду жін­ку, яка ви­ки­ну­ла у стіч­ну ка­на­ву своє но­во­на­род­же­не не­мов­ля. За сло­ва­ми по­ро­діл­лі, ди­ти­на на­ро­ди­ла­ся мер­твою.

На­пів­роз­кла­де­не ті­ло не­мов­ля­ти у ка­на­ві бі­ля од­но­го з сіл Ше­пе­тівсь­ко­го району вве­че­рі 29 квіт­ня знай­шла 49-річ­на міс­це­ва меш­канка, яка не­по­да­лік цього міс­ця ви­па­са­ла ху­до­бу. Про страш­ну зна­хід­ку жін­ка од­ра­зу по­ві­до­ми­ла по­лі­цію.

По­лі­цей­ські ре­тель­но об­сте­жи­ли міс­це по­дії та обій­шли дов­ко­лиш­ні се­ла, опи­ту­ючи міс­це­вих меш­канців. Бук­валь­но за кіль­ка го­дин пра­во­охо­рон­ці роз­шу­ка­ли ймо­вір­ну по­ро­діл­лю. Нею ви­яви­ла­ся 19-річ­на міс­це­ва дів­чи­на. Во­на роз­по­ві­ла пра­ців­ни­кам по­лі­ції, що на­ро­ди­ла ди­ти­ну ще мі­сяць то­му в до­маш­ніх умо­вах. За її сло­ва­ми, по­ло­ги прий­ма­ла са­ма у се­бе, і ма­люк з‘явив­ся на світ мер­твим, з об­горну­тою дов­ко­ла шиї пу­по­ви­ною.

Під час ва­гіт­ності май­бут­ня ма­тір не особ­ли­во пік­лу­ва­ла­ся про влас­не здо­ров‘я й до лі­ка­рів за кон­суль­та­ці­єю не звер­та­ла­ся, на від­по­від­ний об­лік ва­гіт­них не ста­ва­ла. До ре­чі, для мо­ло­дої жін­ки це уже не пер­ший дос­від по­ло­гів та ма­те­ринс­тва — на ут­ри­ман­ні во­на має пів­то­ра­річ­ну ди­ти­ну.

На­ра­зі за да­ним фак­том від­кри­те кри­мі­наль­не про­вад­ження, по­пе­редньо — за оз­на­ка­ми ч. 1 стат­ті 117 Кри­мі­наль­но­го ко­дек­су Ук­ра­їни — Умис­не вбивс­тво ма­тір’ю сво­єї но­во­на­род­же­ної ди­ти­ни. Сан­кція ці­єї стат­ті пе­ред­ба­чає по­ка­ран­ня у виг­ля­ді об­ме­жен­ня во­лі на строк до п’яти ро­ків, або поз­бавлен­ня во­лі на той са­мий строк.

Ті­ло не­мов­ля­ти нап­равле­не на су­до­во-ме­дич­ну ек­спер­ти­зу, яка вста­но­вить при­чи­ну смер­ті хлоп­чи­ка. Са­ме від ре­зуль­та­тів за­ле­жить, чи бу­де в ді­ях ма­те­рі склад заз­на­че­но­го ви­ще зло­чи­ну, чи ди­ти­на дій­сно на­ро­ди­лась мер­твою.

Шукайте деталі в групі Facebook, а також каналі Telegram

РЕКЛАМА:
>

Джерело.

Загрузка...


загрузка...